صفحه اول > خدمات


1. ارائه خدمات نگهداری سردخانه ای در نزدیکی مرزهای غربی کشور (عراق و ترکیه)

2. 7 واحد سردخانه مجزا و تفکیک شده جمعا به ظرفیت 4500 تن

3. قابلیت نگهداری مواد غذایی در دمای بالای صفر و زیر صفر

 


 
 
 
 
 
 


Khoram Dasht  WebSite - Copyright - KDKCO.com 2008-2010